KVKK-Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLER KANUNU BİLGİLENDİRME METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği;

 

6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede ancak onayınız durumunda yine sizin kullanımınız amaçlı talep edilebilmektedir ;

  1. GeçErp Yazılımın şirketiniz için kurulum öncesi klonlama aşamasında bazı bilgilerin sisteme otomatik olarak yazılım ekibi tarafından aktarılması amacıyla izniniz dahilinde sizden talep edilmekte Excell ortamında gelen bu bilgiler sadece aktarım için kullanılmakta kimseyle paylaşılmamaktadır. Bu bilgileri bizimle paylaşma zorunluluğunuz olmadığını, kendinizin sisteme manuel giriş yapabileceğinizi hatırlatırız ;

    1. ERP sistemini Kullanacak Kullanıcı Listesi kapsamında yazılımı kullanacak personelin İsim Soyadı, Bölümü, Telefonu, Mail adresi gibi bilgileri içermektedir. Bu bilgiler hiçbir amaçla kullanılmamakta, sadece size ait ERP sistemine aktarılmaktadır.

 

  1. İnsan Kaynakları Modülü kapsamında Çalışan Personelin İsim Soyadı, Bölümü, Telefonu, Mail adresi gibi bilgileri içermektedir.

 

  1. Yazılımın kurulumu ve eğitim süreci içerisinde firmanız için kurulumu yapılmış olan yazılıma giriş yetkimiz kapsamında kişisel verileri görebilme imkanımız mevcut olabilmektedir. Bu bilgiler hiçbir surette kopyalanmamakta, ayrıca saklanmamakta ve 3. Şahıslarla paylaşılmamaktadır.

 

  1. Kurulumu tamamlanmış olan yazılım, anlaşmalı olduğumuz yerli hosting firmasının Türkiye lokasyonundaki sunucularında muhafaza edilmektedir. Bu kapsamdaki anlaşmalı olduğumuz firma, depolama ve veri güvenliği konusunda hizmet vermekte olup, sisteme girip müdahale etme yetkileri bulunmamaktadır.

 

  1. Veri güvenliğiniz için, istemli veya istemsiz olası bir veri kaybı problemlerinizde uygulamanızı sorunsuz çalışabilir durumda tutmak amacıyla günlük periyodlarda veritabanınızın yedekleri alınır ve farklı lokasyondaki sunucularda güvenli bir ortamda muhafaza edilir ve 3. Şahıslarla paylaşılmaz. Yedekleriniz son 3 aylık verileri kapsayacak şekilde tutulmaktadır. 3 ayı geçen yedekleriniz güvenli bir şekilde silinmektedir. Sadece talebiniz ve onayınız doğrultusunda bu yedek verilerinizi görüntüleyebilir, sisteminize yükleyebiliriz. 

 

  1. Kurulumu yapılmış olan Erp yazılımı ile ilgili firmanız tarafından Watshap, Mail veya telefonla  yapılan bildirimeler kapsamında, kullanıcıları bazlı veya Gençerp bazlı yaşanabilecek problemlerin online çözümü amacıyla sisteme giriş, sisteme müdahale yapılabilmektedir.

 

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 

Kişisel verilerinizin toplanma şekli

Kişisel verileriniz,

Kullanmış olduğunuz web  sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verilerinden;

Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 

KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz

KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

ZEKERIYAK.Y MAH. SARIOGLU SK. EMLAK KORU SITESI A-

13 BLOK NO: 2 IC KAPI NO: 8 SARIYER/ ISTANBUL adresinde bulunan Gençerp Yazılım ve Danışmanlık, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’ dur. Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve https://www.imb-management.com sitesinde ilan edilecektir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir: E.posta: muhammet.gencer@imb-consulting.com turgaygncr@gmail.com Telefon: +90 530 468 97 34]